PDF Drukuj Email

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH

Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie na rok szkolny 2014/2015 do następujących trzech klas pierwszych:

  • bezpieczeństwo publiczne (klasa 1a)
  • ogólna (klasa 1b)
  • biologiczna z elementami kryminalistyki (klasa 1c)

REGULAMIN

przyjmowania kandydatów do klas pierwszych

VII Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Szczecinie

na rok szkolny 2014/2015 

 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 20 lutego 2004 r. (Dz.U. Nr 26, poz.232 ze zmianą w: 2009 r. Nr 31, poz.208)) oraz zarządzenie nr 7/2014 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z 3 lutego 2014 r.

 I. TERMINY i WYMAGANE DOKUMENTY

1. Kandydaci do pierwszej klasy VII Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego
w Szczecinie
składają podania – kwestionariusze o przyjęcie do szkoły od 12 maja do
5 czerwca 2014 r.

2.Od 18 czerwca do 25 czerwca 2014 r do godziny 15:00 kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkół.

3.Od 27 czerwca do 1 lipca 2014 r. do godziny 15:00 kandydaci składają:

a)   poświadczoną przez dyrektora gimnazjum kserokopię świadectwa ukończenia gimnazjum,

b)  poświadczoną przez dyrektora gimnazjum kserokopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,

4. Kandydaci do pierwszej klasy VII Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego mogą dołączyć (do 1 lipca 2014 r. do godziny 15:00) do wymaganych dokumentów:

a)   zaświadczenia komisji konkursów przedmiotowych i artystycznych różnych stopni (szkolnych, miejskich, wojewódzkich, okręgowych),

b)  zaświadczenia dokumentujące pracę społeczną, wolontariat, pracę w różnych organizacjach młodzieżowych,

c)   orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania,

d)  opinie psychologiczno – pedagogiczne.

5. 4 lipca 2014 r godz. 15:00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej szkoły.

6. do 8 lipca 2014 r do godz. 12:00 – składanie przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia oświadczenia potwierdzającego wolę nauki w szkole oraz oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

7. 8 lipca 2014 r godz. 14:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 

 II. KRYTERIA PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO VII LICEUM OGLNOKSYTAŁCĄCEGO im. K. K. BACZYŃSKIEGO W SZCZECINIE

1.O przyjęciu kandydata do pierwszej klasy VII Liceum Ogólnokształcącego
im. K. K. Baczyńskiego w Szczecinie decyduje uzyskana przez niego ilość punktów.

2. Punkty będą przyznawane przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną za:

a)  osiągnięcia dydaktyczne udokumentowane świadectwem szkolnym zgodnie z następującymi kryteriami przeliczania ocen z wybranych przedmiotów na punkty (maksymalnie 60):

 

- do klasy o profilu bezpieczeństwo publiczne (1a)

 

ocena

język polski

język angielski

WOS

historia

ilość punktów

ilość punktów

ilość punktów

ilość punktów

celujący

15

15

15

15

bardzo dobry

12

12

12

12

dobry

9

9

9

9

dostateczny

5

5

5

5

 

- do klasy ogólnej (1b)

 

ocena

język polski

WOS

biologia

geografia

ilość punktów

ilość punktów

ilość punktów

ilość punktów

celujący

15

15

15

15

bardzo dobry

12

12

12

12

dobry

9

9

9

9

dostateczny

5

5

5

5

 

- do klasy biologicznej z elementami kryminalistyki (1c)

 

ocena

język polski

język angielski

biologia

chemia

ilość punktów

ilość punktów

ilość punktów

ilość punktów

celujący

15

15

15

15

bardzo dobry

12

12

12

12

dobry

9

9

9

9

dostateczny

5

5

5

5

 

 b)  wyniki z egzaminów gimnazjalnych (przeliczone na punkty wg skali 1%=0,2pkt.) z:

·         języka polskiego,

·         historii i wiedzy o społeczeństwie,

·         matematyki,

·         przedmiotów przyrodniczych (biologii, fizyki, geografii, chemii),

·         języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

c)   za zdobycie przez kandydata tytułu finalisty konkursu o zasięgu wojewódzkim
i ponadwojewódzkim, którego program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu - 20 punktów,

d) za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 5 punktów,

e)  za wynik bardzo dobry uzyskany w międzynarodowym konkursie matematycznym KANGUR - 15 punktów,

f)   za zdobycie tytułu laureata lub finalisty w ogólnopolskich pozakuratoryjnych konkursach przedmiotowych - 10 punktów,

g)   za zdobycie tytułu laureata międzyszkolnego konkursu przedmiotowego zorganizowanego przez VII LO, który uzyskał co najmniej 70% punktów w konkursie -10 punktów,

h)  udokumentowane wpisem na świadectwie szkolnym bądź zaświadczeniami wysokie miejsca (nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem) w zawodach sportowych na szczeblu minimum wojewódzkim i z co najmniej dobrą oceną zachowania na świadectwie ukończenia gimnazjum - maksymalnie 10 punktów,

i)  udokumentowane wpisem na świadectwie szkolnym bądź zaświadczeniami osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi (zwłaszcza wolontariat lub działalność
w środowisku lokalnym) - maksymalnie 10 punktów,

j) uzyskanie wzorowej oceny zachowania na świadectwie ukończenia gimnazjum

5 punktów,

k)  za zdobycie tytułu laureata lub finalisty przedmiotowego konkursu międzyszkolnego -

5 punktów,

l)  uzyskanie bardzo dobrej oceny zachowania na świadectwie ukończenia gimnazjum

2 punkty.

3.Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów wojewódzkich i ponadwojewódzkich, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej przynajmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do szkoły niezależnie od kryteriów obowiązujących pozostałych kandydatów.

4.W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:

a)   sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,

b)  kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,

c)   kandydaci posiadający opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia.

5. Odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonej w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia kandydata, można składać do dyrektora szkoły
w ciągu 7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły składa się do komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

Informacja dodatkowa

Karty zdrowia, uczniowie przyjęci do klasy pierwszej VII LO dostarczają na początku roku szkolnego do pielęgniarki szkolnej.

Kandydaci przyjęci do VII LO od 8 lipca 2014 r. do 11 lipca 2014 roku do godziny 12:00 są zobowiązani do dostarczenia do VII LO trzech (podpisanych na odwrocie) zdjęć legitymacyjnych.

 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
VII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting